Σχετικά με το έργο

Αντικείμενο και Στόχοι

Η μείωση του κόστους παραγωγής στην καλλιέργεια του ροδάκινου πραγματοποιείται μέσω αντιπροσωπευτικών πιλοτικών εφαρμογών. Αυτό θα επιτευχθεί από την ανάλυση και προσαρμογή των μοντέλων/υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας (ΕΓ) την πρώτη καλλιεργητική περίοδο, καθώς και με την αποτελεσματικότητα των συμβουλών τη δεύτερη καλλιεργητική περίοδο. Απαραίτητη είναι η νέα ερευνητική υποδομή (τηλεμετρικοί σταθμοί/αναλύσεις/δειγματοληψίες) που θα εγκατασταθεί με σκοπό την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων από τη μείωση του κόστους αλλά και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα στοχεύουν στην:

1. Παροχή υπηρεσιών ΕΓ για την παραγωγή ροδάκινου, προσαρμοσμένων στις μικροκλιματικές συνθήκες, στα σύστημα άρδευσης και εδάφους της κάθε περιοχής.

2. Δυναμική προσφορά υπηρεσιών σε δίκτυο 290 παραγωγών, μελών των συνεταιρισμών και δυνητικά σε ~17.000 Έλληνες παραγωγούς.

3. Μείωση χρήσης λιπασμάτων κατά ~30%, φυτοφαρμάκων ~20% και νερού ~20%, με συνολική μείωση 25% του κόστους παραγωγής.

4. Εφαρμογή μετασυλλεκτικής λίπανσης με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης λιπαντικής πρακτικής.

5. Έλεγχος της εδαφικής υγρασίας που δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη ασθενειών.

6. Βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος μέσω της μειωμένης υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων, αυξάνοντας την αξία του κατά ~10% επί της μέσης ακαθάριστης αξίας.

7. Μείωση της έκπλυσης θρεπτικών συστατικών λόγω υπεράρδευσης και περίσσειας λιπασμάτων στο έδαφος, που έχουν οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία βασίζεται στην πολυπαραγοντική εμπλοκή εταίρων, διασφαλίζοντας τις αναγκαίες αλληλεπιδράσεις μεταξύ ερευνητών, επιχειρήσεων, παραγωγών κ.ά., σχετικών με την καλλιέργεια ροδάκινου. Η υλοποίηση του έργου ακολουθεί 3 ξεχωριστά βήματα:

  1. Προετοιμασίας, με την ανάλυση εδαφοκλιματικών ζωνών, τη βέλτιστη χωροθέτηση του εξοπλισμού και τη συλλογή απαιτήσεων.
  2. Την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη συλλογή και ανάλυση ετερογενών δεδομένων, καθώς και την προσαρμογή των μοντέλων και την ανάπτυξη του συστήματος έκδοσης συμβουλών ΕΓ.
  3. Την εφαρμογή των υπηρεσιών ΕΓ με την αναγκαία εκπαίδευση χρηστών και την ανατροφοδότηση για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια, θα γίνεται η αξιολόγηση, διάχυση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

Περιγραφή ΣτόχουΔείκτες Απόδοσης (KPIs)
Βελτίωση αποδοτικότητας και μείωση απωλειών χρήσης του λιπάσματος30%
Μείωση της χρήσης παρασιτοκτόνων σε οπωρώνες20%
Μείωση της κατανάλωσης νερού20%
Μείωση συνολικού κόστους παραγωγής ανά στρέμμα25%
Αύξηση αξίας προϊόντος10%

Κοινοπραξία

Η NEUROPUBLIC είναι ο συντονιστής του έργου καθώς και υπεύθυνη της εγκατάστασης του ειδικού εξοπλισμού, της ανάλυσης όλων των ετερογενών δεδομένων και της προσαρμογής των μοντέλων ΕΓ (άρδευση/φυτοπροστασία), καθώς και τη διάθεση προς χρήση συστημάτων καταγραφής καλλιεργητικών εργασιών και εκπαίδευσης στον παραγωγό και στον γεωπόνο των συνεταιρισμών.

Ο ΕΛΓΟ συνδράμει στην ανάπτυξη εξειδικευμένου μοντέλου λίπανσης, στη μελέτη της επίδρασης του, στον προσδιορισμό της χωροχρονικής παραλλακτικότητας παραμέτρων των εδαφών, στην ταξινόμηση των εδαφών ανάλογα με τα θρεπτικά στοιχεία, στον εντοπισμό πιθανών παθογενών και προβληματικών περιοχών, καθώς και στις απαραίτητες συνέργειες με τη NEUROPUBLIC για τον διαμοιρασμό των επίγειων δεδομένων/αναλύσεων και την ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος ΕΓ.

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ Επισκοπής & Βελβεντός «Δήμητρα») συνδράμουν στην οργάνωση των δυο εκδηλώσεων (εκπαίδευσης/ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων), στη χρήση των εργαλείων που θα διατεθούν (καταγραφή/εκτέλεση ενεργειών στον πιλότο), καθώς επίσης και στην αγορά εξοπλισμού και αναλώσιμων.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα είναι ο υπεύθυνος φορέας των ενεργειών προώθησης και διάχυσης, έχοντας το ρόλο του διαμεσολαβητή καινοτομίας και διευκολύνοντας την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο